دانشجويان گرامي   امكان رزرو درطول ترم به شرح ذيل مي باشد 

چهارشنبه ساعت14 به بعد امكان رزرو براي  روز شنبه غیر فعال می گردد 

پنج شنبه ساعت14 به بعد امكان رزرو براي  روز یکشنبه غیر فعال می گردد 

جمعه ساعت14 به بعد امكان رزرو براي  روز دو شنبه غیر فعال می گردد 

شنبه ساعت14 به بعد امكان رزرو براي  روز سه شنبه غیر فعال می گردد