گروه فردی

محل کلاس ها

ناهار

صبحانه وشام

دانشجویان ساکن خوابگاه امام رضا(ع)

محل کلاسها مجتمع پیامبراعظم(ص)- سردشت

سلف مرکزی

سلف مرکزی

دانشجویان ساکن خوابگاه امام رضا(ع)

محل کلاسها دانشکده بهداشت وتوانبخشی

سلف گلستان

سلف مرکزی

دانشجویان ساکن خوابگاه حضرت معصومه (س)

محل کلاسها مجتمع پیامبراعظم(ص)- سردشت

سلف مرکزی

سلف مرکزی

دانشجویان ساکن خوابگاه حضرت معصومه (س)

محل کلاسها دانشکده بهداشت وتوانبخشی

سلف گلستان

سلف مرکزی

دانشجویان ساکن خوابگاه نرگس

محل کلاسها مجتمع پیامبراعظم(ص)- سردشت

سلف مرکزی

سلف نرگس

دانشجویان ساکن خوابگاه نرگس

محل کلاسها دانشکده بهداشت وتوانبخشی

سلف گلستان

سلف نرگس

دانشجویان ساکن خوابگاه اخوت

محل کلاسها مجتمع پیامبراعظم(ص)- سردشت

سلف مرکزی

سلف گلستان

دانشجویان ساکن خوابگاه اخوت

محل کلاسها دانشکده بهداشت وتوانبخشی

سلف گلستان

سلف گلستان

دانشجویان ساکن خوابگاه امیرالمومنین (ع)

محل کلاسها مجتمع پیامبراعظم(ص)- سردشت

سلف مرکزی

سلف امیر

دانشجویان ساکن خوابگاه امیرالمومنین (ع)

محل کلاسها دانشکده بهداشت وتوانبخشی

سلف گلستان

سلف امیر

دانشجویان ساکن خوابگاه حضرت فاطمه (س)

محل کلاسها مجتمع پیامبراعظم(ص)- سردشت

سلف مرکزی

سلف گلستان

دانشجویان ساکن خوابگاه حضرت فاطمه (س)

محل کلاسها دانشکده بهداشت وتوانبخشی

سلف گلستان

سلف گلستان

کلیه ی دانشجویان بومی(اراکی)

محل کلاسها مجتمع پیامبراعظم(ص)- سردشت

سلف مرکزی

***

کلیه ی دانشجویان بومی(اراکی)

محل کلاسها دانشکده بهداشت وتوانبخشی

سلف گلستان

***